Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego Liceum Ogólnokształcącym

 im. Mikołaja Kopernika  w Iłży

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży  na podstawie:  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2008r Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

I  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży.

ul. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża, tel. 48 6163342.

II Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Kopernika w Iłży

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko.

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego  księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie co najmniej średnie zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 2 lata stażu w księgowości,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 1. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 2. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości: „Finanse Optivum” firmy Vulcan, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej SIO-Bestia, znajomość arkusz kalkulacyjnego,
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. Samodzielne prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie  obsługi finansowo – księgowej szkoły;
 3. Gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym jednostki;
 4. Opracowanie projektów planów finansowych jednostki;
 5. Sporządzanie wymaganych sprawozdań budżetowych i analiz w zakresie wykonania planów;
 6. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansu jednostki;
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
 8. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z rachunków bankowych szkoły;
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 10. Prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym;
 11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym rozliczeniem wyników inwentaryzacji;
 12. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych oraz ich umarzania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 13. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce;
 14. Wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z obsługi finansowo – księgowej, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, nadzoru nad racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych i składników majątkowych szkoły oraz przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych na etat  – 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na podwyższonym parterze – brak windy, podjazd dla wózków inwalidzkich.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Iłży ą zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys – curriculum vitae;

3. Kserokopia dowodu osobistego;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu;

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego;

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 – 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VII Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VI w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Iłży”.  Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży, Iłża ul. Jakuba Starszego 6, sekretariat w terminie do 2  lipca  do godz. 10:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII Pozostałe zobowiązania:

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.loilza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

Iłża, 22. 06. 2020r.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży

Agnieszka Kopeć-Fila

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status