Skip to main content

Dyrektorzy szkoły

Stanisław Art był pierwszym dyrektorem średniej szkoły w Iłży. Do Iłży przyjechał z Warszawy, gdzie uczył w średniej szkole na ul. Żelaznej. Kierował Prywatnym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Iłży w latach 1937-1939. Brak danych o pracy Stanisława Arta w Iłży w tym okresie. We wrześniu 1939 r. został powołany do wojska. Dostał się do niewoli niemieckiej. W 1945 r. powrócił z niewoli i osiedlił się we Wrocławiu.

Jadwiga Jastalska pełniła obowiązki dyrektora od XI 1939 r. do I 1940 r. Pochodzi z Iłży. Po studiach polonistycznych uczyła w latach 1937-1939 w Gimnazjum w Iłży języka polskiego, historii, łaciny. W okresie okupacji uczyła w tajnych kompletach. Po zakończeniu II wojny światowej uczyła w iłżeckim gimnazjum historii i łaciny w latach 1945 i 1946. Następnie wyjechała do Słupska. Pracowała tam jako nauczycielka aż do emerytury.

Franciszek Laskowski był dyrektorem iłżeckiego gimnazjum w latach 1945-1946. Uczył języka polskiego i łaciny. Brak danych biograficznych. Żona dyrektora Laskowskiego – Janina Laskowska uczyła także języka polskiego i łaciny. Kierowała świetlicą i była kierowniczką internatu.

Zygmunt Czarnecki był dyrektorem Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Iłży, w latach 1946-1950. Urodził się w 1906 r. w Iłży. Ośmioletnie gimnazjum przyrodniczo – matematyczne ukończył w 1924 roku w Radomiu. W 1930 r. ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział matematyczno – przyrodniczy i uzyskał dyplom magistra filozofii. Od 1 III 1945 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki i fizyki w gimnazjum w Iłży a od 1 XI 1946 do 31 VII 1950 był dyrektorem szkoły.

Stanisław Piasek był dyrektorem Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Licealnego w Iłży w latach 1950 – 1953. Urodził się w 1906 r. w Pakosławiu pow. iłżecki. Ukończył Uniwersytet Łódzki i uzyskał dyplom magistra prawa. Uczył: Nauka o społeczeństwie, Nauka o Polsce i świecie współczesnym.

Józef Pałysiewicz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 1953 – 1956. Ukończył WKN w zakresie przyrody i geografii, a także I rok studiów na Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Uczył biologii i chemii.

 

Kazimierz Haduch
Był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Iłży w latach od 1 IX 1956 r. do 31 VIII 1982 r. Urodził się 3 XII 1920 r. Pracę zawodową rozpoczął 1 IX 1945 r. jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w miejscowości Polska Cerkiew. W latach 1947 – 1948 jest kierownikiem Szkoły Podstawowej Turzepole, a następnie w Sandomierzu, gdzie pracował do 31 VII 1954 r. Od 1 IX 1954 do 31 VIII 1956 r. był zastępcą dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. W latach od 1 IX 1956 do 31 VII 1982 r. był dyrektorem L.O. w Iłży. Z dniem 1 IX 1982 r. przeszedł na emeryturę i mieszkał w Łubnicach. W okresie pracy zawodowej ukończył Uniwersytet Łódzki w 1957 r., w zakresie fizyki. W 1956 r. uzyskał dyplom magistra pedagogiki na UW. W czasie swojej pracy 3-krotnie otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania oraz 2-krotnie nagrodę Kuratora.

 

Aleksander Wolbergier
Był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Iłży w latach 1982 – 1984. Urodzony 31 III 1930 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1953 r. pracował w LO w Iłży. Posiada wyższe wykształcenie magisterskie, podyplomowe z zakresu filologii polskiej, jak również zdobył specjalizację II stopnia z języka polskiego. W latach 1953 – 1962 oprócz j. polskiego uczył także w liceum logiki, historii i propedeutyki. W latach 1966 – 69 pełnił funkcję instruktora MDK w Iłży, gdzie prowadził „Teatr Poezji”, który w 1967 r. otrzymał wyróżnienie wśród amatorskich zespołów teatralnych w Kielcach. Został odznaczony Złotą Odznaką ZNP, złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

 

Władysław Brodawka
Urodzony 19 III 1933 r. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 16 VIII 1953 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie po odbyciu zasadniczej służby wojskowej od 1956 r. pracował jako nauczyciel w Alojzowie i Lubieni. Z dniem 1 IX 1956 r. objął obowiązki Kierownika Szkoły Podstawowej w Małyszynie i pełnił je do 31 VIII 1971 r. Od 1 IX 1971 r. do 31 VIII 1973 r. pełnił obowiązki Kierownika Szkoły Podstawowej w Michałowie k/ Starachowic. W latach od 1 IX 1973 r. do 31 VIII 1984 r. był dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Iłży. Od 1 IX 1984 r. pełnił obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Iłży. Brał udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. W 1964 r. ukończył SN – kierunek biologia z chemią. W 1972 r. otrzymał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył specjalistyczny, zaoczny kurs doskonalenia kierowniczej kadry zarządzania oświatą. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą. Otrzymał kilka dyplomów: wyróżnienie m.in. w 1977 r. – za wzorowe przygotowanie, przeprowadzenie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W 1978, 1980 i 1981 – za pracę włożoną w organizację pracowni nauczania początkowego. W 1981 – za duży wkład pracy w doskonaleniu wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Iłży. Za wyróżniającą pracę zawodową i społeczną otrzymał: w 1973 r. Srebrny Krzyż Zasługi w 1975 r. Złoty Krzyż Zasługi w 1983 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. w 1974 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. w 1977 r. Złotą Odznakę ZNP. w 1980 r. Odznakę „Za zasługi dla woj. radomskiego”. W 1980 r. Srebrną odznakę im. I. Krasickiego w 1984 r. Krzyż za zasługi dla ZHP. Aktywny działacz społeczny. Od 1980 r. przewodniczący Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Nauczyciel biologii.

 

Cezary Ziembicki
Pełnił funkcję dyrektora szkoły od dnia 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 2009 r. Poprzednio był dyrektorem w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach. Uczy geografii. Jest doradcą metodycznym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

 

 

Agnieszka Kopeć-Fila
Pełni funkcję dyrektora szkoły od dnia 1 września 2009 r. Poprzednio pracowała w Zespole Szkół Ponadimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pionkach, gdzie pełniła również funkcję kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego. Jest nauczycielem fizyki.