Stanisław Art był pierwszym dyrektorem średniej szkoły w Iłży. Do Iłży przyjechał z Warszawy, gdzie uczył w średniej szkole na ul. Żelaznej. Kierował Prywatnym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Iłży w latach 1937-1939. Brak danych o pracy Stanisława Arta w Iłży w tym okresie. We wrześniu 1939 r. został powołany do wojska. Dostał się do niewoli niemieckiej. W 1945 r. powrócił z niewoli i osiedlił się we Wrocławiu.

Jadwiga Jastalska pełniła obowiązki dyrektora od XI 1939 r. do I 1940 r. Pochodzi z Iłży. Po studiach polonistycznych uczyła w latach 1937-1939 w Gimnazjum w Iłży języka polskiego, historii, łaciny. W okresie okupacji uczyła w tajnych kompletach. Po zakończeniu II wojny światowej uczyła w iłżeckim gimnazjum historii i łaciny w latach 1945 i 1946. Następnie wyjechała do Słupska. Pracowała tam jako nauczycielka aż do emerytury.

Franciszek Laskowski był dyrektorem iłżeckiego gimnazjum w latach 1945-1946. Uczył języka polskiego i łaciny. Brak danych biograficznych. Żona dyrektora Laskowskiego – Janina Laskowska uczyła także języka polskiego i łaciny. Kierowała świetlicą i była kierowniczką internatu.

Zygmunt Czarnecki był dyrektorem Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Iłży, w latach 1946-1950. Urodził się w 1906 r. w Iłży. Ośmioletnie gimnazjum przyrodniczo – matematyczne ukończył w 1924 roku w Radomiu. W 1930 r. ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział matematyczno – przyrodniczy i uzyskał dyplom magistra filozofii. Od 1 III 1945 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki i fizyki w gimnazjum w Iłży a od 1 XI 1946 do 31 VII 1950 był dyrektorem szkoły.

Stanisław Piasek był dyrektorem Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Licealnego w Iłży w latach 1950 – 1953. Urodził się w 1906 r. w Pakosławiu pow. iłżecki. Ukończył Uniwersytet Łódzki i uzyskał dyplom magistra prawa. Uczył: Nauka o społeczeństwie, Nauka o Polsce i świecie współczesnym.

Józef Pałysiewicz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 1953 – 1956. Ukończył WKN w zakresie przyrody i geografii, a także I rok studiów na Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Uczył biologii i chemii.

 

Kazimierz Haduch
Był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Iłży w latach od 1 IX 1956 r. do 31 VIII 1982 r. Urodził się 3 XII 1920 r. Pracę zawodową rozpoczął 1 IX 1945 r. jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w miejscowości Polska Cerkiew. W latach 1947 – 1948 jest kierownikiem Szkoły Podstawowej Turzepole, a następnie w Sandomierzu, gdzie pracował do 31 VII 1954 r. Od 1 IX 1954 do 31 VIII 1956 r. był zastępcą dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. W latach od 1 IX 1956 do 31 VII 1982 r. był dyrektorem L.O. w Iłży. Z dniem 1 IX 1982 r. przeszedł na emeryturę i mieszkał w Łubnicach. W okresie pracy zawodowej ukończył Uniwersytet Łódzki w 1957 r., w zakresie fizyki. W 1956 r. uzyskał dyplom magistra pedagogiki na UW. W czasie swojej pracy 3-krotnie otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania oraz 2-krotnie nagrodę Kuratora.

 

Aleksander Wolbergier
Był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Iłży w latach 1982 – 1984. Urodzony 31 III 1930 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1953 r. pracował w LO w Iłży. Posiada wyższe wykształcenie magisterskie, podyplomowe z zakresu filologii polskiej, jak również zdobył specjalizację II stopnia z języka polskiego. W latach 1953 – 1962 oprócz j. polskiego uczył także w liceum logiki, historii i propedeutyki. W latach 1966 – 69 pełnił funkcję instruktora MDK w Iłży, gdzie prowadził „Teatr Poezji”, który w 1967 r. otrzymał wyróżnienie wśród amatorskich zespołów teatralnych w Kielcach. Został odznaczony Złotą Odznaką ZNP, złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

 

Władysław Brodawka
Urodzony 19 III 1933 r. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 16 VIII 1953 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie po odbyciu zasadniczej służby wojskowej od 1956 r. pracował jako nauczyciel w Alojzowie i Lubieni. Z dniem 1 IX 1956 r. objął obowiązki Kierownika Szkoły Podstawowej w Małyszynie i pełnił je do 31 VIII 1971 r. Od 1 IX 1971 r. do 31 VIII 1973 r. pełnił obowiązki Kierownika Szkoły Podstawowej w Michałowie k/ Starachowic. W latach od 1 IX 1973 r. do 31 VIII 1984 r. był dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Iłży. Od 1 IX 1984 r. pełnił obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Iłży. Brał udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. W 1964 r. ukończył SN – kierunek biologia z chemią. W 1972 r. otrzymał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył specjalistyczny, zaoczny kurs doskonalenia kierowniczej kadry zarządzania oświatą. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą. Otrzymał kilka dyplomów: wyróżnienie m.in. w 1977 r. – za wzorowe przygotowanie, przeprowadzenie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W 1978, 1980 i 1981 – za pracę włożoną w organizację pracowni nauczania początkowego. W 1981 – za duży wkład pracy w doskonaleniu wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Iłży. Za wyróżniającą pracę zawodową i społeczną otrzymał: w 1973 r. Srebrny Krzyż Zasługi w 1975 r. Złoty Krzyż Zasługi w 1983 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. w 1974 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. w 1977 r. Złotą Odznakę ZNP. w 1980 r. Odznakę „Za zasługi dla woj. radomskiego”. W 1980 r. Srebrną odznakę im. I. Krasickiego w 1984 r. Krzyż za zasługi dla ZHP. Aktywny działacz społeczny. Od 1980 r. przewodniczący Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Nauczyciel biologii.

 

Cezary Ziembicki
Pełnił funkcję dyrektora szkoły od dnia 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 2009 r. Poprzednio był dyrektorem w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach. Uczy geografii. Jest doradcą metodycznym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

 

 

Agnieszka Kopeć-Fila
Pełni funkcję dyrektora szkoły od dnia 1 września 2009 r. Poprzednio pracowała w Zespole Szkół Ponadimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pionkach, gdzie pełniła również funkcję kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego. Jest nauczycielem fizyki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status