Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego Liceum Ogólnokształcącym

 im. Mikołaja Kopernika  w Iłży

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży  na podstawie:  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2008r Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

I  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży.

ul. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża, tel. 48 6163342.

II Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Kopernika w Iłży

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko.

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego  księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie co najmniej średnie zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 2 lata stażu w księgowości,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 1. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 2. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości: „Finanse Optivum” firmy Vulcan, programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej SIO-Bestia, znajomość arkusz kalkulacyjnego,
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. Samodzielne prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie  obsługi finansowo – księgowej szkoły;
 3. Gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym jednostki;
 4. Opracowanie projektów planów finansowych jednostki;
 5. Sporządzanie wymaganych sprawozdań budżetowych i analiz w zakresie wykonania planów;
 6. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansu jednostki;
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
 8. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z rachunków bankowych szkoły;
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 10. Prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym;
 11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym rozliczeniem wyników inwentaryzacji;
 12. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych oraz ich umarzania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 13. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce;
 14. Wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z obsługi finansowo – księgowej, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, nadzoru nad racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych i składników majątkowych szkoły oraz przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych na etat  – 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na podwyższonym parterze – brak windy, podjazd dla wózków inwalidzkich.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Iłży ą zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys – curriculum vitae;

3. Kserokopia dowodu osobistego;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu;

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego;

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 – 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VII Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VI w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Iłży”.  Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży, Iłża ul. Jakuba Starszego 6, sekretariat w terminie do 2  lipca  do godz. 10:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII Pozostałe zobowiązania:

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.loilza.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

Iłża, 22. 06. 2020r.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży

Agnieszka Kopeć-Fila