Zapraszamy do podjęcia nauki w naszym Liceum!

Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej są na etapie wybierania szkół, w których będą chcieli kontynuować dalszą naukę. W tych decyzjach z pewnością chcą wspierać ich rodzice.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły, na której będziemy przedstawiać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Najkrótsza droga na studia!

%

Zdawalność matury

Nasze atuty:

 • Bogata oferta edukacyjna
 • Wysoki poziom nauczania
 • Bezpieczeństwo
 • Przyjazny klimat i rodzinna atmosfera
 • Szeroki wybór zajęć dodatkowych
 • Nasi uczniowie w 100 procentach zdawali matury w roku 2018 i 2019.

W rankingu szkół średnich „Perspektyw” w tym roku nasze liceum zajęło 159 miejsce spośród wszystkich liceów ogólnokształcących w całym kraju.

Szkoła znalazła się na 8 miejscu w województwie mazowieckim spośród liceów spoza Warszawy a w regionie radomskim zajmujemy trzecią pozycję.

Nasza szkoła to ponad 80 lat tradycji nauczania.

Klasa A

rozszerzenia:

matematyka, fizyka, informatyka

Klasa B

rozszerzenia:

biologia, chemia, matematyka

Klasa C

rozszerzenia:

język polski, język angielski, geografia

Idź śladami najlepszych!

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dzięki wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego studiują na najlepszych uczelniach w kraju: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, AGH, SGH, SGGW, uniwersytety medyczne, uczelnie mundurowe.

Szkoła to nie tylko nauka. Licealiści chętnie angażują się w działania Szkolnego Koła Wolontariatu, przygotowują i biorą udział w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych, opiekują się miejscami pamięci narodowej.

W szkole organizowane są konkursy talentów, zawody sportowe – Szkolna Liga Koszykówki, Siatkówki, Piłki Nożnej, Tenisa Stołowego.

Uczniowie i nauczyciele mają możliwość poznawania i doskonalenia języka angielskiego dzięki uczestnictwu w projektach Erasmus+. Były wyjazdy do Włoch, Turcji, Niemiec, Czech, Holandii, Finlandii czy Hiszpanii. Co roku licealiści mogą doskonalić język w szkole językowej na Malcie.

Symbol Rozszerzone przedmioty Opis klasy
I A matematyka, fizyka, informatyka To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju jak i zagranicą. Program nauczania, pozwala w przyszłości na podjęcie studiów technicznych, matematyki, ekonomii, informatyki, budownictwa, transportu, architektury, robotyki itp. 
I B biologia, chemia, matematyka Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi na uczelniach wyższych nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
I C język polski, język angielski, geografia Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach na kierunkach humanistycznych (polonistyka w różnych specjalnościach, filologia angielska, pedagogika, psychologia), artystycznych, społecznych (socjologia, politologia, prawo).

Harmonogram rekrutacji

15 czerwca – 10 lipca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
26 czerwca – 10 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca – 4 sierpnia Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12 sierpnia Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
13 – 18 sierpnia  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19 sierpnia Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Prosimy o pobranie formularza w formacie PDF. Można go wypełnić na komputerze np. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Zapisany plik wysyłamy na adres e-mail: rekrutacja@loilza.pl.

Formularz podania do pobrania w formacie PDF

 1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  • a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  • b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  • c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  • d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

– mnoży się przez 0,35.

3) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

 • Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach:
 • a) oddział A: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, fizyka
 • b) oddział B: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, biologia
 • c) oddział C: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, geografia
 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.
 • Wniosek/Podanie do szkoły – jest dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie dwie klasy (pierwszego i drugiego wyboru).
 • Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji.
 • Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 • a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • c) 2 zdjęć,
 • d) karty zdrowia (po 1 września)
 • Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:
 • a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • c) ocena zachowania
 • d) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • e) średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • f) ocena z języka polskiego
 • g) ocena z języka obcego
 • Elementy procedury odwoławczej:
 • a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania, dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 • e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej. 

FAQ

Często pojawiające się pytania

Witam, proszę o odpowiedź czy ważna jest kolejność wybieranych klas?

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych klas.  Klasa wskazana  jako pierwsza to ta, do której kandydat najbardziej chce się dostać. Druga to ta, na której  kandydatowi zależy mniej. 

Czy kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego?

Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub do części integracyjnej oddziału integracyjnego. Należy jednak pamiętać, że kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowany jest na takich samych zasadach jak kandydaci nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli na podstawie uzyskanej liczby punktów. Do części integracyjnej oddziałów integracyjnych doboru dokonuje dyrektor szkoły. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do części integracyjnej oddziału integracyjnego składa kopię orzeczenia w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, którą wskazał we wniosku.

Czy w trakcie nauki można zmienić klasę?

Nie jest to możliwe z racji różnic programowych – rozszerzeń , które są wprowadzone już w klasie pierwszej.

Jak złożyć Podanie, gdy szkoły są zamknięte w okresie pandemii?

Wypełniony formularz Podania prosimy wysłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@loilza.pl

Jakie dodatkowe zajęcia są realizowane w liceum?

W naszej szkole nauczyciele realizują dodatkowe zajęcia ze swoich przedmiotów nauczania. Są to zajęcia zarówno przedmiotowe jak i sportowe.
Przygotowujemy do konkursów recytatorskich, olimpiad przedmiotowych, staramy się pomagać uczniom i rozwijać ich zainteresowania.

Czy będąc na kierunku matematycznym zamiast fizyki i informatyki mogłabym mieć lekcje rozszerzone z geografii i angielskiego,

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa siatka godzin musi zawierać przedmioty rozszerzone już w klasie pierwszej, dlatego w ofercie podane są przedmioty, które będą realizowane w rozszerzeniu.
Nie ma możliwości zamiany tych przedmiotów, a plan raczej nie będzie się pokrywał tak aby w tym czasie  uczęszczać  na to co nas  interesuje. Zatem wybór trzeba przemyśleć już teraz.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status